• Regulamin promocji

regulamin
Regulamin programu - Kod rabatowy

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się program “Kod rabatowy ” (zwany dalej: "Programem”) prowadzony przez FULL POWER PATRYCJA RAJSKA z siedzibą w Budziszewicach za pośrednictwem strony internetowej: urzadzeniarozruchowe.pl (zwana dalej: „Stroną Internetową”).

§ 1 Definicje

1. Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
2. Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
3. Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
4. Klient/Uczestnik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
5. Kod rabatowy - kod rabatowy w formie Treści cyfrowej lub papierowej, który uprawnia Klienta do jego realizacji na Stronie Sklepu Internetowego.
6. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
7. Numer Kodu rabatowego - indywidualny kod przypisany do Klienta.
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Programu.
9. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na Stronie Sklepu Internetowego.
10. Sprzedawca (Organizator) - oznacza Patrycję Rajską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FULL POWER PATRYCJA RAJSKA z siedzibą w Budziszewicach (97-212), ul. Jana Chryzostoma Paska 63, NIP: 7732496955, REGON: 389638936, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii; e-mail: sklep@urzadzeniarozruchowe.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie urzadzeniarozruchowe.pl.
12. Towar z elementami cyfrowymi –Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
13. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15. Uczestnik Programu - oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.
16. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
17. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na:
a) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
c) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej.
18. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich. Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta.
Numer BDO - 000561842.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Treść niniejszego Regulaminu Programu dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
2. Program dystrybucji Kodów rabatowych przez Sprzedawce trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024.
3. Kod rabatowy ważny jest od 01.01.2024 do 31.12.2024.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który otrzyma Kod rabatowy.
2. Posiadacz Kodu rabatowego może go wykorzystać jednokrotnie, przez złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w okresie ważności Kodu rabatowego. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia, z wykorzystaniem Kodu rabatowego.
3. W celu skorzystania z Kodu rabatowego w Sklepie Internetowym, posiadacz Kodu składa zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, wybierając towar/ towary którym/ którymi jest zainteresowany. Posiadacz Kodu po skompletowaniu całości zamówienia, powinien wpisać Numer kodu rabatowego w formularzu zamówienia w polu oznaczonym: "KODY RABATOWE", a następnie nacisnąć przycisk: "dodaj". Posiadacz Kodu składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia, posiadacz Kodu jest informowany o łącznej cenie za zamówienie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową sprzedaży, z uwzględnieniem wykorzystanego Kodu rabatowego.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, od Umowy sprzedaży towarów zakupionych przy użyciu Kodu rabatowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient zachowuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.
5. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, w odniesieniu do Umowy sprzedaży towarów zakupionych przy użyciu Kodu rabatowego, Klient zachowuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu cywilnego.
6. Zasady korzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, zawarte są w Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
7. Ważność Kodu rabatowego każdorazowo będzie wskazana przy organizowanej akcji promocyjnej.
8. Kody rabatowe nie ulegają sumowaniu, ani nie łączą się z innymi Programami Organizatora.
9. Towar zakupiony przy pomocy Kodu rabatowego jest pełnowartościowym towarem, na zasadach i zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.
10. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§ 4 Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej.
2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy.
7. Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub;
b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
8. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
9. W razie odstąpienia przez Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od umowy przepis §4 ust. 29 stosuje się odpowiednio.
10. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
11. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
12. Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez czas:
a) dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub;
b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
a) poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w §4 ust. 11 lub §4 ust. 12, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §4 ust. 11 lub §4 ust. 12, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
15. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
16. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
18. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w ustępie powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w §4 ust. 12 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
21. Domniemania określone w §4 ust. 17 i §4 ust. 19 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
a) środowisko cyfrowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b) Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
22. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
23. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
24. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
25. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
26. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do §4 ust. 23 i §4 ust. 24;
b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z §4 ust. 25 powyżej;
c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w §4 ust. 22;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
27. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
28. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
29. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.
30. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w §4 ust. 29 lit. a do §4 ust. 29 lit. c.
31. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
32. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z nich faktycznie korzystał.
33. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
34. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
35. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
36. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
37. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w §4 ust. 36 powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
38. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w §4 ust. 36 powyżej.
39. Jeżeli zmiana, o której mowa w §4 ust. 36 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w §4 ust. 37 i §4 ust. 38 powyżej.
40. W przypadku, o którym mowa w§4 ust. 36 powyżej Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w §4 ust. 36 powyżej, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
41. Przepisu §4 ust. 40 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 5 Reklamacje

1. Organizator jest zobowiązany dostarczyć Treść cyfrową bez wad.
2. Klient może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@urzadzeniarozruchowe.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
3. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Programie. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: sklep@urzadzeniarozruchowe.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
4. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6 Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
e) być dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
f) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §6 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §6 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §6 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §6 ust. 8 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §6 ust. 10 do §6 ust. 12 powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §6 ust. 7 do §6 ust. 12 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
22. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
23. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Towarów z elementami cyfrowymi w zakresie uregulowanym w §6 ust. 2 lit. e, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Zasady korzystania przez konsumenta oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym Uczestników Programu), zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.