• Regulamin kart podarunkowych

Regulamin korzystania z kart podarunkowych
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.urzadzeniarozruchowe.pl. Karta Podarunkowa nie jest samodzielnym produktem ani usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym okaziciela do zakupu Produktu na warunkach na niej podanych.
1.2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Patrycja Rajska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FULL POWER 
PATRYCJA RAJSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Chryzostoma Paska 63, 97-212 Budziszewice , NIP 7732496955, REGON 389638936, adres poczty elektronicznej: fullpower@interia.pl, numer telefonu: +48 44 645 7016
1.3. Wszelkie pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.
1.4. Definicje:
1.4.1. KARTA PODARUNKOWA, KARTA – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do bezgotówkowego zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na nim terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Karta Podarunkowa poświadcza przysługujące Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepie Internetowym.
1.4.2. KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która jest w posiadaniu Karty Podarunkowej i zawiera lub zamierza zawrzeć przy jej użyciu Umowę Sprzedaży.
1.4.3. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której zakup może zostać opłacony przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej.
1.4.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kart Podarunkowych.
1.4.5. SPRZEDAWCA, WYSTAWCA – Patrycja Rajska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FULL POWER PATRYCJA RAJSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Chryzostoma Paska 63, 97-212 Budziszewice , NIP 7732496955, REGON 389638936, adres poczty elektronicznej: sklep@urzadzeniarozruchowe.pl, numer telefonu: +48 44 645 7016
1.4.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

2.1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez jej Posiadacza wyłącznie podczas zakupu Produktów w Sklepie Internetowym należącym do Wystawcy. Karta Podarunkowa zastępuje środki pieniężne o wartości nominalnej na niej zapisanej i umożliwia dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży, w tym również kosztów dostawy Produktu.
2.2. Kartę Podarunkową można uzyskać, dokonując jej zakupu w Sklepie Internetowym – do zakupu Kart stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
2.3. Karta Podarunkowa jest wystawiana i przesyłana Klientowi w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail).
2.4. Karta Podarunkowa posiada unikatowy numer identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy.
2.5. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej, należy w Formularzu Zamówienia wybrać opcję płatności przy użyciu Karty Podarunkowej, a następnie w odpowiedniej rubryce wpisać unikatowy numer Karty oraz zatwierdzić Kartę. Po zatwierdzeniu Karty Podarunkowej, wartość zakupów w koszyku zostanie automatycznie pomniejszona o środki dostępne na Karcie.
2.6. Każda Karta Podarunkowa posiada swój okres ważności liczony od daty jej wystawienia (tj. daty zakupu Karty Podarunkowej przez Klienta), przed upływem którego powinna zostać zrealizowana w Sklepie Internetowym. Data ważności Kart Podarunkowych wynosi 12 miesięcy i wskazana jest nadto w treści Karty Podarunkowej oraz w jej opisie na stronie Sklepu Internetowego. Po upływie terminu ważności, Posiadacz nie ma możliwości dalszego dokonywania płatności z wykorzystaniem Karty.
2.7. Karta Podarunkowa może opiewać na różne wartości, w zależności od wyboru Klienta. Szczegółowe informacje o dostępnych nominałach Kart Podarunkowych podane są na stronach Sklepu Internetowego przed wyrażeniem przez Klienta woli zakupu Karty.
2.8. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do jednorazowego użycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym na zakup dowolnej ilości Produktów, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na Karcie Podarunkowej i nie później niż przed upływem jej terminu ważności.
2.9. Posiadacz ma również prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jej wartość nominalną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z innych dostępnych sposobów płatności.
2.10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
2.11. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.
2.12. W przypadku dokonania przez Posiadacza zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (np. w ramach odstąpienia od umowy przez konsumenta), Wystawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na Kartę Podarunkową. W przypadku gdy Zamówienie opłacone było częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, pozostała część ceny zwracana jest przez Wystawcę zgodnie z wybranym przez Posiadacza sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z Klientem sposób.
2.13. Karty Podarunkowej można używać do zakupu Produktów objętych wyprzedażami, rabatami i promocjami organizowanymi w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży, promocji lub rabatu stanowią inaczej.
2.14. Żadne postanowienie niniejszego punktu 2. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta lub Posiadacza będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta lub Posiadacza będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przyznanych przez bezwzględnie
wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@urzadzeniarozruchowe.pl albo pisemnie na adres: ul. Jana Chryzostoma Paska 63, 97-212 Budziszewice. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.
3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań Klienta / Posiadacza co do sposobu wykonania reklamacji oraz danych kontaktowych zgłaszającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.
3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.